CITES BİLİMSEL OTORİTESİ


TÜBİTAK Başkanlığı'dır.

  Görevleri :
  • Uluslararası ticaret nedeniyle, nesilleri tehlike altına giren hayvan ve bitki türlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu türlerin Sözleşmenin I, II ve III sayılı listelerine alınması yönünde ülke adına oluşturulacak yeni öneriler için, Yönetim Otoritelerine bilimsel tavsiyelerde bulunmak,
  • Ek I’de yer alan bir türe ait canlı örneğin ithalatında, türe ait canlı örneğin önerilen alıcısının, bu örneğin bakımı ve barındırılması için uygun donanıma sahip olup olmadığına,
  • I, II ve III sayılı listelerde yer alan türlerin, Sözleşmeye taraf devletlerin önerileri doğrultusunda listeler arasında yer değiştirmesi hususunda,
  • El konulmuş bir türe ait örnek için, kurtarma merkezi veya başka uygun bir yerin seçimi konusunda,
  • Her takvim yılı sonunda Sekretaryaya iletilmek üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki türlerin, bir sonraki yıl ihraç edilecek örnekleri için kotaları, ilgili Yönetim Otoritelerine bildirmek,
  • Uygulamaya ilişkin ihtiyaç duyulan konularda Yönetim Otoritelerine görüşünü bildirmekle görevlidir.