CITES 17. Taraflar Konferansı(Johannesburg-Güney Afrika)

Aralık 30, 2016

CITES17. Taraflar Konferansı (24 Eylül-05 Ekim 2016 /Johannesburg-Güney Afrika)

CITESSözleşmesi, Ülkemizde 22 Aralık 1996yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme kapsamında da “Nesli Tehlike AltındaOlan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkinSözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”, 27.12.2001 tarih ve 24623 SayılıResmi Gazete’de yayımlanmış ve 2004 yılında revizesi yapılmıştır.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü;CITES Sözleşmesinin Odak Noktasıdır veSözleşme Sekretaryası ve ilgili Kurumlar arasındaki koordinasyonusağlamaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız YönetimOtoritesi olarak memeli (demiz memelileri hariç), kuşlar ve sürüngenler,iki yaşamlılar ve eklem bacaklılarının canlı, ölü, parça veya türevleri için CITES İzin Belgesi düzenlemektedir.

183Ülkenin taraf olduğu CITES Sözleşmesinin Taraflar Konferansı; 3 yılda biryapılmakta olup, oldukça teknik ve yoğun gündeme sahip toplantılardır. Butoplantılarda Ülkeler adına oy kullanılarak, yabani hayvan ve bitki türlerininnesillerinin sürdürülebilmesi için, populasyon durumuna göre ticaretine izinverilip verilmemesi konularında kararlar alınmaktadır.

 

        

NesliTehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretineİlişkin Sözleşme (CITES)  17.Taraflar Konferansı; 24 Eylül-05 Ekim 2016 tarihleri arasında,Johannesburg-Güney Afrika’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı; 2 Ana KomiteToplantısı (Komite 1 ve 2) halinde yapılmaktadır. Bakanlığımız Doğa Korumave Milli Parklar Genel Müdürlüğü Odak Noktası ve koordinatör olduğu için, tümKomite Toplantılarının konularıyla ilgili olarak İki Komiteye de toplantıboyunca katılım sağlamıştır. KomiteI’de; Aslan, Fil, pangolin, gergedan, makak, gökdoğan, afrika gri papağanı,timsah, geko, iguana, yılan türleri, köpek balığı türleri, kaktüs, palmiye,Afrika gül ağacı, agar ağacı ve zencefil ağacı gibi önemli türlerin populasyon durumu ve nesli tehlikede olup olmadığına bakılarakticaretine izin verilip verilmeyeceği belirlenmiştir. Elde edilmiş olanbilimsel veriler ışığında Aslan, gergedan, fil, pangolin ve Afrika gri papağanıgibi bazı türler sözleşme  Ek-I listesinealınarak ticareti yasaklanmış, puma, zebra, Madagaskar kurbağası, vatoz, salyangoz,bazı afrika ağaçları ve kaktüsleri Sözleşme Ek-II listesine alınmıştır. Komite II’de ise; yaban hayatı ve yabani bitki ve hayvan türlerinin neslinin devamınınsağlanması, ticaretinin kontrolü ve kaçakçılığının önlenmesi için alınmasıgereken tedbirler, bu konuda Sekretarya ve tarafların yaptığı çalışmalar,idari ve stratejik konular, uygulama çalışmaları, yaptırım alanındakiçalışmalar ,markalamanın önemi, diğer Biyolojik çeşitlilik ile ilgiliSözleşmelerle ve Organizasyonlarla İşbirliği, Daimi, Hayvan ve BitkiKomitesinin çalışmaları, kapasite geliştirme çalışmaları, tür tanımlama ve  DNA analizi çalışmalarının önemi, esaretaltında yada suni yolla üretilen türlerin değerlendirilmesi ve kayıt tutmanınönemi, rehber kitaplar, elektronik izin sistemi, INTERPOL ile işbirliğikapsamında yabani türler için yapılan operasyonlar, yakalanan tür ve örneklerinyönetimi  ve finansal konular elealınmıştır.

      

Ülkemiz adına bahsekonu toplantıya; Ana Yönetim Otoritesi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar GenelMüdürlüğü’nden, orman ürünleri için CITES İzin Belgesi düzenleyen Orman Genel Müdürlüğü’nden ve CITES BilimselOtoritesi olan TÜBİTAK Başkanlığı’ndankatılım sağlanmıştır.